بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۸

 

 

 

چکیده: طی اسفند ۱۳۹۸ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همه ایستگاه‎های استان به غیر از ایستگاه‌های جنوبی روندی مثبت را نشان می‎دهد. توزیع مقادیر بارش در استان گیلان نامتوازن بوده است. در مجموع در تمامی ایستگاه‌های گیلان به غیر از ایستگاه‌های بندرانزلی و تالش، بارش بیشتر از نرمال است.