بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۷

چکیده: طی اردیبهشت ١٣٩٧، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ١.١ درجه سلسیوس رسید. مقدار بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. بیشترین مقدارکاهش، در ایستگاه هواشناسی آستارا با ٧۶ درصد ثبت شده است. با این حال، در برخی از ایستگاههای هواشناسی استان همچون جیرنده، کیاشهر و ماسوله تغییرات مثبت بوده و تا ٢٢ درصد بارش بیشتر از نرمال در آنها ثبت شده است.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۷