بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۷

چکیده: طی آذر ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش نشان می‌دهد. بیشترین افزایش میانگین دما در ایستگاه جیرنده با رقمی برابر با ۳ درجه سلسیوس بوده است. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، رفتاری دوگانه نشان می‌دهد. همانند سال زراعی گذشته، همچنان کاهش مشخصی در میزان بارش جلگه و ساحل مرکزی و شمالی مشاهده می‌شود (بندرانزلی، کیاشهر و رشت). میانگین کاهش در این ایستگاهها برابر با ۳۳٫۴ درصد است. بقیه ایستگاه‌های استان همگی افزایش در میزان بارش را نشان می‌دهند. بیشترین میزان افزایش مربوط به ایستگاه جیرنده با ۱۴۴ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت است. در آذر امسال برخالف، رویه معمول سال‌های با شرایط آّب و هوایی نرمال، در جلگه بارش برف رخ نداد.