بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۹

 

 

چکیده: در آذر ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای یکسان و کاهشی داشت. میانگین درصد افزایش بارش در استان ۵۸ درصد بوده است. بیشترین افزایش در ایستگاه هواشناسی کیاشهر تا ۱۲۶ درصد و تنها ایستگاه دارای کاهش بارش، ایستگاه هواشناسی تالش به مقدار ۸ درصد بوده است. در آذر ماه ۱۳۹۹ تأثیر سامانه‌های جوی بر هوای گیلان باعث صدور ۵ هشدار سطح زرد و یک هشدار سطح نارنجی در راستای هشدارهای جوی شد.