بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۷

چکیده: طی آبان ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، کاهش نشان می‌دهد. بیشترین کاهش در ایستگاه جیرنده با رقمی برابر با ۱٫۲ – درجه سلسیوس بوده است. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، رفتاری دوگانه نشان می‌دهد. همانند سال زراعی گذشته، همچنان کاهش مشخصی در میزان بارش جلگه و ساحل مرکزی مشاهده می‌شود. در ایستگاه‌های هواشناسی کوهستانی نیز، به جز ایستگاه‌های ماسوله، جیرنده و منجیل، بارشی کمتر از نرمال تجربه می‌کند. بیشترین کاهش میزان بارش برابر با ۴۸٫۷ درصد مربوط به ایستگاه منجیل است. میانگین کاهش در این ایستگاهها برابر با ۱۷ درصد است. ایستگاه‌های غربی استان همگی افزایش بارش را نشان می‌دهند. ایستگاه رودسر دارای ۵۹٫۲ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت است. در سوم آبان ماه، شاهد رخداد باد گرمش شدید در استان بودیم.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۷