یکشنبه، ۴ مهر ، ۱۴۰۰   

میزان اعتماد شما نسبت به صحت گزارش‌های هواشناسی چگونه است؟

بسيار خوب
خوب
متوسط
ضعيف
بسيار ضعيف

نظرتان در مورد نحوه ارائه مطالب و گزارشات هواشناسی سایت چگونه است؟

بسيار خوب
خوب
متوسط
ضعيف
بسيار ضعيف

نظرتان در مورد قابلیت‌های سایت چیست؟

بسيار خوب
خوب
متوسط
ضعيف
بسيار ضعيف

چه ميزان از ارائه گزارشات اقليم‌شناسی توسط هواشناسی استان گيلان رضايت داريد؟

بسيار خوب
خوب
متوسط
ضعيف
بسيار ضعيف

چه ميزان از ارائه پيش‌بينی‌های هواشناسی دريايی استان گيلان رضايت داريد؟

بسيار خوب
خوب
متوسط
ضعيف
بسيار ضعيف

چه ميزان از ارائه پيش‌بينی‌های هواشناسی کشاورزی، توسط هواشناسی استان گيلان رضايت داريد؟

بسيار خوب
خوب
متوسط
ضعيف
بسيار ضعيف

چه ميزان از ارائه پيش‌بينی‌های هواشناسی جاده‌ای، توسط هواشناسی استان گيلان رضايت داريد؟

بسيار خوب
خوب
متوسط
ضعيف
بسيار ضعيف

چه ميزان از تحليل داده وارائه آمار واطلاعات هواشناسی رضايت داريد؟

بسيار خوب
خوب
متوسط
ضعيف
بسيار ضعيف