چهارشنبه، ۳۱ شهریور ، ۱۴۰۰   

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۴۰۰

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۴۰۰


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: شهریور ۱۴۰۰

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: شهریور ۱۴۰۰


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: تیر ۱۴۰۰

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: تیر ۱۴۰۰


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۴۰۰

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۴۰۰


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۴۰۰

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۴۰۰


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۴۰۰

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۴۰۰


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۴۰۰

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۴۰۰


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: فروردین ۱۴۰۰

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: فروردین ۱۴۰۰


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اسفند ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اسفند ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: بهمن ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: بهمن ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: دی ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: دی ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آذر ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آذر ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آبان ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آبان ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: مهر ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: مهر ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: شهریور ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: شهریور ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: مرداد ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: مرداد ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: تیر ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: تیر ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: خرداد ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: خرداد ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۹

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۹


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: فروردین ۱۳۹۹

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: فروردین ۱۳۹۹


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۹۸


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اسفند ۱۳۹۸

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اسفند ۱۳۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۹۸


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: دی ۱۳۹۸

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: دی ۱۳۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۹۸


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آبان ۱۳۹۸

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آبان ۱۳۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۹۸

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۹۸


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۷


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۶


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۶


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۶


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۶


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۶


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان در مهر ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان در مهر ۱۳۹۶


کتاب آب‌ و هوای گیلان

کتاب آب‌ و هوای گیلان


کتاب گالش‌ها

کتاب گالش‌ها


چکیده مقاله ارزیابی تغییرات مکانی و شناسایی هسته‌

چکیده مقاله ارزیابی تغییرات مکانی و شناسایی هسته‌


مقاله اثرات باد گرمش بر وضعیت جوی ایستگاه همدیدی

مقاله اثرات باد گرمش بر وضعیت جوی ایستگاه همدیدی


هوا و آب و هوای کوهستان

هوا و آب و هوای کوهستان


آب و هوای مخاطره‌ی برف گیلان

آب و هوای مخاطره‌ی برف گیلان


تهیه نرم‌افزارهای تحت Excel به منظور تهیه گزارشات و انجام تحقیقات بنا به مورد، نیاز به یک سری محاسبات گاهاً پیچیده هم از نظر فرمول محاسباتی و هم از نظر تعداد زیاد داده می‌باشد. واحد تحقیقات تلاش کرده است در مواردی که احساس نیاز صورت گرفته، اقدام به تهیه نرم افزار محاسبتی کند و آن را در اختیار همکاران استان و سایر استان‌ها قرار دهد تا در بهبود بهینه‌سازی زمان مفید واقع گردد.نرم افزار CDT_Worsley : این نرم افزار همگنی سری داده ها را با دوروش آزمون همگنی انحرافات تجمعی ( CDT ) (Cumulation Deviation Test) و آزمون همگنی درست‌نمایی ورسلی (Worsley’s Liklyhood Ratio Test) محاسبه کرده و آماره های مربوط به این آزمون‌ها را ارائه می‌دهد.

دانلود فايل محاسباتی


نرم افزار Radiation_Angstrom : این نرم افزار مقدار تابش روزانه را با واحد مگاژول بر مترمربع بر روز (MJ/m2.day) به روش آنگستروم (Angstrom) محاسبه میکند. ورودی نرم افزار عرض جغرافیایی ایستگاه، دو ثابت وابسته به مکان و روز ژولیوسی هستند.

دانلود فایل محاسباتی


نرم افزار محاسبه میانگین : محاسبه میانگین سری داده ها به صورت سالانه، ماهانه، ماهانه برای هرسال.

دانلود فایل محاسباتی


نرم افزار ET : این نرم افزار دمای موثر (Effective Temperature) را برای سری داده‌ها محاسبه می‌کند. ورودی آن دما (سلسیوس) و رطوبت نسبی است و نتیجه را براساس طبقه‌بندی معرفی شده و رنگ‌بندی ارائه می‌دهد.

دانلود فایل محاسباتی


نرم افزار HI : این نرم افزار شاخص حرارتی (Heat Index) را برای سری داده‌ها براساس فرمول معرفی شده در سایت NOAA محاسبه می‌کند. ورودی آن دما (سلسیوس) و رطوبت نسبی است و نتیجه را براساس طبقه‌بندی معرفی شده و رنگ‌بندی ارائه می‌دهد.

دانلود فایل محاسباتی