هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی

آشنایی با قله های بالاتر از 4000 متر ایران

آشنایی با قله های بالاتر از 4000 متر ایران

مقدمه
ایــده گــردآوری اطلاعــات تمــام قله‌هــای بــالای 4000متــر ایــران، زمانــی بــه ذهنــم خطــور کــرد کــه یکــی از روســای ســازمان تربیتبدنــی ســابق بــه اشــتباه تعــداد آن‌هــا را 14 قلــه عنــوان کــرد (ظاهــرا آن را بــا تعــداد قله هــای بــالای 8000 متــر اشــتباه گرفتــه بــود.)! در آن زمــان به‌رغــم بــه سـخره گرفتـن وی بـا ایـن حقیقـت مواجـه شـدم کـه خـود نیـز آمـار دقیقـی از تعـداد قله‌هـای بـالای 4000متـر کشـور نــدارم. بعدهــا کــه کتــاب ارزشــمند «راهنمــای صعــود بــه قله‌هــای بــالای 4000متــر آلــپ » را از دوســتی هدیــه گرفتــم بــه فکـر تدویـن و گـردآوری کتـاب «آشـنایی بـا قله‌هـای بـالای 4000متــر ایــران» افتــادم و حاصــل ایــن تفکــر مجموعــه‌ای اســت کــه اینــک در اختیــار داریــد. در ایــن مجموعــه اســامی 263قلــه بــالای 4000متــر ذکــرشــده، کــه اطلاعــات آن‌هــا تنهــا بــر اســاس آنچــه در کتــب منتشــر شــده کوه‌نــوردی گــردآوری شــده بــود و همچنیــن چندیـن مـورد کارمیدانـی تدویـن شـده و بـدون شـک دارای نواقـص بسـیاری به‌ویـژه در ذکـر ارتفـاع قله‌هـا اسـت و تنهـا می‌تـوان آن را به‌عنـوان پایـهای بـرای معرفـی بیشـتر و بهتـر قلههــای بــالای 4000متــر ایــران در نظــر گرفــت. اختــلاف بــر ســر ارتفــاع دقیــق قله‌هــا، اختــلاف بــر ســر قله‌هــای اصلــی و فرعــی رشــته‌کوه‌های کشــور، همچنیــن اختــلاف بــر ســر اســتان صاحــب برخــی از ایــن قله‌هــا، مســیرهای مختلــف صعــود بــه قله‌هــا، درجــه ســختی هــر قلــه و ... از جملـه مـواردی اسـت کـه می‌تـوان در آینـده بـه آن پرداخـت تــا موجــب تکمیــل ایــن اطلاعــات گــردد. جــا دارد از تمامــی نویســندگان و عزیزانــی کــه نامشــان در بخـش منابـع ایـن کتـاب ذکـر گردیـده تقدیـر و تشـکر کنـم، زیــرا بــدون بهره‌گیــری از اطلاعــات ایشــان، ســال‌ها زمــان بـرای کار میدانـی در گـردآوری ایـن اطلاعـات نیـاز بـود کـه از عهــده اینجانــب برنمی‌آمــد. امیــد آنکــه ایــن تــلاش در گســترش آشــنایی بــا کوه‌هــای ایــران موثــر واقــع گــردد.
رضا زارعی - پائیز 1397

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]