هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی

میراث جهانی زمین شناسی

میراث جهانی زمین شناسی

خلاصه
موضوع این کتاب، بحث و بررسی نقش پیمان نامه میراث جهانی در شناخت و حفاظت میراث زمین شناسی و پیکر شناسی زمین و ارائه طرح های پیشنهادی برای همکاری های جهانی است.با توجه به مفاد پیمان نامه ی میراث جهانی،می توان ارزش های زمین شناسی و پیکر شناسی کره زمین را به طور مستقیم و غیر مستقیم شناسایی کرد.شناخت مستقیم چنین سایت هایی از طریق ثبت نام سایت ها در فهرست میراث جهانی بر اساس معیار viiiیا به طور مجزا و ترکیبی با سایر معیارهای طبیعی و فرهنگی صورت می گیرد.
این پیمان نامه، همچنین صلاحیت شناخت ارزش های حمایتی سایت های زمین شناسی و پیکرشناسی را هم دارد که تنوع زیستی،فرهنگی و چشم اندازها را پشتیبانی می کند.روش انجام این کار نیازمند بررسی های بیشتر است.
فرایند میراث جهانی با توجه به اصول مورد استفاده در شناخت ارزش جهانی ویژه،تا حد زیادی ماهیت انتخابی دارد.این سایت ها باید دارای معیارهای کامل بودن،سندیت و مدیریت کارآمد در سطح بالا باشند.بعضی از سایت ها و پدیده های زمین شناسی و پیکرشناسی،اگرچه در سطح ملی و منطقه ای مهم هستند،اما به خاطر اینکه معیار ارزش جهانی ویژه را ندارند و یا به دلیل فقدان شرایط مدیریتی و کامل بودن،برای ثبت در فهرست میراث جهانی مناسب نیستند.برای تعیین نقش بالقوه ی پیمان نامه ی میراث جهانی در حفاظت/شناخت یک سایت خاص،دولت ها،کارشناسان منطقه ای و سازمان های بین المللی باید:
• از طریق برنامه های بین المللی و ملی،استفاده از نمونه های جایگزین را به طور کامل بررسی کنند؛
• اگر سایتی بر اساس معیار viii شایسته ی ثبت نام باشد و یا اگر دارای ارزش های زمین شناسی و پیکرشناسی است که حامی تنوع زیستی یا ارزش های فرهنگی و منظره ای باشد،باید مورد بررسی قرار گیرد؛
• اجرای یک تحلیل مقایسه ای جهانی سخت گیرانه برای اطمینان از اینکه سایت مورد نظر اهمیت جهانی داشته باشد.
در این گزارش یک رویکرد موضوعی با سیزده موضوع زمین شناسی و پیکر شناسی زمین به عنوان اساس ارزیابی بالقوه ی سایت ها برای میراث جهانی،معرفی شده است.این موضوعات برای حمایت از کاربرد معیار viii معرفی شده و اهداف زیر را دنبال می کند:
• کمک به دولت های عضو برای اجرای تحلیل های مقایسه ای جهانی سایت ها،قبل از اینکه بر اساس معیار viii به عنوان نامزدهای جدید مطرح شوند؛
• کمک به کمیته میراث جهانی و مشاوران آن برای شناسایی خلاءهای احتمالی در فهرست میراث جهانی؛
• کمک به کمیته میراث جهانی و مشاوران آن برای ارزیابی نامزدی سایت های جدید بر اساس معیار viii.
همچنین در پیش گرفتن یک رویکرد موضوعی ممکن است به سازمان های بین المللی و کارشناسان منطقه ای برای شناسایی نظا م مند سایت های زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی که توان بالقوه ی قرار گرفتن در فهرست میراث جهانی را دارند،یاری کند.در حال حاضر و در این گزارش،تحلیل این رویکرد موضوعی امکان پذیر نیست.
برنامه ی ژئوپارک های یونسکو دورنمایی برای شناخت سایت هایی با اهمیت بین المللی را ارائه کرد و برای شناخت چشم اندازهایی با ارزش زمین شناسی و پیکرشناسی مهم در اروپا،جنوب شرق آسیا و امریکای جنوبی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.ابتکار ژئو پارک ها، یک جایگزین مهم برای ثبت نام در میراث جهانی را ارائه کرد.
در این گزارش،برای کمک به جامعه ی جهانی علاقه مند به میراث جهانی در درک بهتر دورنما و اهداف پیمان نامه ی میراث جهانی و محدودیت های آن،توصیه هایی نیز ارائه شده است.این پیشنهاد ها تاکید دارند که موضوعات زمین شناسی و پیکرشناسی به طور گسترده توسط جامعه ی میراث جهانی انتشار یافته اند و مشارکت قوی بین دست اندرکاران میراث جهانی از جمله اتحاديه ی جهانی حفاظت از طبیعت و اتحادیه ی بین المللی علوم زمین برای توسعه و تکمیل نتایج این گزارش انجام شده است.

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]