ثبت نام کاربران
نکات مهم در مورد ثبت نام کاربران:

جهت ثبت نام، در قسمت نام کاربری، بايد کد ملی وارد شود و حتماً به صورت 10 رقمی و در صورت وجود صفر در ابتدای آن، با ارقام صفر ابتدای آن وارد شود.

در قسمت رمز عبور، از وارد کردن رمز ساده و قابل حدس پرهيز نماييد.


[ بازگشت ]