هواشناسي گيلان
صفحه نخست
پرسش و پاسخ
خروجي مدلهاي عددي
پيش بيني 5 روزه استان
ماهنامه هواشناسي گيلان
تماس با ما

 

 

2-4 بررسي عناصر جوي در منجيل

 

1                         

 

2-4-1 دماي هوا
2-4-2 رطوبت نسبي هوا
2-4-3 بارندگي
2-4-4 ابرناكي
2-4-5 تعداد روزهاي يخبندان
2-4-6 ساعات آفتابي
2-4-7 فشار هوا
2-4-8 سمت و سرعت باد

2-4-1 دماي هوا :

 .ميانگين سالانه دماي هوا در منجيل 6/17 درجه سانتي‌گراد است
 .ميانگين حداكثر سالانه دما 22.4 درجه و ميانگين حداقل سالانه آن 12.7 درجه مي‌باشد. اختلاف حداكثر و حداقل دماي سالانه 9.7 درجه است
 .ميانگين دما در سردترين ماه يعني ژانويه 7.7 درجه و در گرمترين ماه يعني اوت 27.5 درجه سانتي‌گراد مي‌باشد
 .ميانگين دماي فصلي در بهار 20.7 درجه ، در تابستان 26.2 ، در پاييز 14 و در زمستان 9.3 درجه مي‌باشد
حداقل دماي گزارش شده 5.5-  درجه در 17 فوريه 1993 و حداكثر دماي گزارش شده    45.6 درجه در 10 سپتامبر 2004 و 45 درجه در 29 ژوئن 1995 مي‌باشد
نمودار 2-4-1 ميانگين دماي ماهانه منجيل طي دوره آماري ( 2005 – 1993 ) و نمودار  2-4-2 ميانگين دماي فصلي و نمودار 2-4-3 روند تغييرات سالانه دماي منجيل را طي همان سال‌ها به نمايش مي‌گذارد 

2-4-2 رطوبت نسبي هوا :

ميانگين سالانه رطوبت نسبي در منجيل به عنوان خشك‌ترين ناحيه استان 59.8 درصد است. ميانگين رطوبت نسبي در زمستان 60.7  درصد ، در بهار 57.7  ، در تابستان 56.3 و در پاييز 64.3 درصد مي‌باشد.
مرطوب‌ترين ماه در منجيل، نوامبر با 66 درصد و خشك‌ترين ماه آن ژوئيه با 51 درصد رطوبت نسبي است، با اختلاف رطوبت 15 درصد.
نمودار 2-4-4 ميانگين ماهانه رطوبت نسبي منجيل طي دوره آماري مورد مطالعه و نمودار 2-4-5 ميانگين فصلي رطوبت نسبي و نمودار 2-4-6 روند تغييرات سالانه رطوبت نسبي منجيل را به نمايش مي‌گذارد.

2-4-3 بارندگي :

ميانگين سالانه بارندگي در منطقه كم‌باران منجيل 209.3 ميليمتر مي‌باشد.
كم‌باران‌ترين سال طي13 سال اخير در منجيل سال 1999 با 108 ميليمتر و پرباران‌ترين سال طي اين مدت سال 1993 با 333.4 ميليمتر بارندگي مي‌باشد.
ميانگين بارندگي فصلي اين شهر در فصل بهار 64.1 ، در تابستان 5.9 ، در پاييز 71.3 و در زمستان 68 ميليمتر است. لذا فصل پاييز پرباران‌ترين و فصل تابستان كم‌باران‌ترين فصول اين شهر را تشكيل مي‌دهند. پرباران‌ترين ماه در منجيل نوامبر با ميانگين ماهانه 38.8 ميليمتر و كم‌باران‌ترين ماه آن اوت با 0.6 ميليمتر بارش مي‌باشد. چنانچه ملاحظه مي‌شود اين منطقه از رژيم خزري تبعيت نمي‌كند.
تعداد روزهاي بارندگي در منجيل 82 روز مي‌باشد. ماه آوريل با ميانگين 11 روز بارندگي بيشترين تعداد روز و ماه اوت با ميانگين 1.5 روز بارندگي كمترين تعداد روزهاي باراني را طي سال دارا مي‌باشند.
حداكثر بارندگي در24 ساعت در منجيل به ميزان 35 ميليمتر در تاريخ 7 نوامبر 1994 ثبت شده‌است.
نمودار 2-4-7 ميانگين ماهانه بارندگي منجيل طي دوره آماري مورد مطالعه و نمودار 2-4-8 ميانگين فصلي بارندگي و نمودار 2-4-9 روند تغييرات سالانه بارندگي و نمودار 2-4-10 ميانگين ماهانه تعداد روزهاي باراني و نمودار 2-4-11 روند تغييرات سالانه تعداد روزهاي باراني و نمودار 2-4-12 حداكثر بارندگي 24 ساعته هر ماه را طي دوره آماري مورد مطالعه نشان مي‌دهد.

2-4-4 ابرناكي :

در منجيل از 365 روز سال به طور ميانگين 62 روز تمام ابري ، 115 روز نيمه‌ابري و 188 روز صاف مي‌باشد. ابرناكي در منجيل در ماه‌هاي سرد سال مانند‌ مارس و آوريل بيشترين و در ماه‌هاي گرم از ژوئن الي سپتامبر كمترين مقدار را دارا مي‌باشد.
نمودار 2-4-13 ميانگين ماهانه تعداد روزهاي صاف منجيل و نمودار 2-4-14 ميانگين ماهانه تعداد روزهاي نيمه‌ابري و نمودار 2-4-15 از آن روزهاي تمام‌ابري آن را نشان مي‌دهد.

2-4-5 تعداد روزهاي يخبندان :

تعداد روزهاي يخبندان در منجيل 12.5 روز در سال مي‌باشد كه در چهار ماه سرد سال از دسامبر الي مارس اتفاق مي‌افتد. ژانويه با 5 روز يخبندان در سال و فوريه با 4 روز بيشترين تعداد روزهاي همراه با يخبندان را دارا مي‌باشند.
نمودار 2-4-16 ميانگين ماهانه تعداد روزهاي يخبندان منجيل و نمودار 2-4-17 روند تغييرات سالانه تعداد روزهاي يخبندان آن را نشان مي‌دهد. 

2-4-6 ساعات آفتابي :

مجموع ساعات آفتابي سالانه در منجيل 2741 ساعت مي‌باشد. اين مقدار از كمترين ساعات آفتابي كه حدود 144.5 ساعت در ماه دسامبر و بيشترين آن كه حدود 334 ساعت در ماه ژوئيه مي‌باشد متغير است. 
نمودار 2-4-18 ميانگين ماهانه تعداد ساعات آفتابي منجيل و نمودار 2-4-19 روند تغييرات سالانه تعداد ساعات آفتابي آن را به نمايش مي‌گذارد.

2-4-7 فشار هوا :

ميانگين فشار هواي QFE ايستگاه منجيل 976 هكتوپاسكال مي‌باشد. اين مقدار از كمترين فشار كه حدود 969 هكتوپاسكال در ماه ژوئيه و بيشترين آن كه حدود 982.5 هكتوپاسكال در ماه دسامبر مي‌باشد متغير است.
حداقل فشار QFE ثبت شده طي دوره آماري مورد مطالعه 953.7 هكتوپاسكال در 17 ژوئن 2001 و 954 هكتوپاسكال در 29 ژوئن 1995 و حداكثر آن 1000.3 هكتوپاسكال در 11 دسامبر 2003 مي‌باشد.
نمودار 2-4-20 ميانگين ماهانه فشار هواي ايستگاه QFE منجيل و نمودار 2-4-21 روند تغييرات سالانه فشار هواي ايستگاه منجيل را نشان مي‌دهد.

2-4-8 سمت و سرعت باد :

ميانگين سرعت باد سالانه در منجيل 12.1 گره يا 6.7 متر بر ثانيه مي‌باشد. كمترين سرعت باد حدود 4.7 گره يا 2.6 متر بر ثانيه در دسامبر و بيشترين آن حدود 20.6 گره يا 11.4 متر بر ثانيه در ژوئيه مي‌باشد.
تندترين باد ثبت شده طي دوره آماري 68 گره يا 32.2 متر بر ثانيه در 6 مه 2003 از جهت شمالي ( 360 درجه ) بوده است.
جهت باد غالب در تمامي ماه‌هاي سال در منجيل 360 درجه ( شمالي ) مي‌باشد.
نمودار 2-4-22 ميانگين ماهانه سرعت باد در منجيل و نمودار 2-4-23 روند تغييرات سالانه سرعت باد ميانگين و نمودار 2-4-24 ميانگين فصلي باد آرام آن را نشان مي‌دهد.

 

1

نمودار 2-4-1 :تغييرات ماهانه دماي ميانگين منجيل

1 نمودار 2-4-2 : تغييرات فصلي دماي منجيل

1

نمودار 2-4-3 : روند تغييرات سالانه دماي منجيل

1 نمودار 2-4-4 : تغييرات ماهانه رطوبت ميانگين منجيل

1

نمودار 2-4-5 : تغييرات فصلي رطوبت منجيل

1

نمودار 2-4-6 : روند تغييرات سالانه رطوبت منجيل

1

نمودار 2-4-7 : ميانگين ماهانه بارندگي منجيل

1

نمودار 2-4-8 : ميانگين فصلي بارندگي منجيل

1

نمودار 2-4-9 : روند تغييرات مجموع بارندگي سالانه منجيل

1

نمودار 2-4-10 : ميانگين ماهانه تعداد روزهاي باراني منجيل

1

نمودار 2-4-11 : روند تغييرات سالانه تعداد روزهاي باراني منجيل

1

نمودار 2-4-12 : حداكثر بارندگي 24 ساعته منجيل

1

نمودار 2-4-13 : ميانگين ماهانه تعداد روزهاي صاف منجيل

1

نمودار 2-4-14: ميانگين ماهانه تعداد روزهاي نيمه ابري منجيل

1

نمودار 2-4-15: ميانگين ماهانه تعداد روزهاي تمام ابري منجيل

1

نمودار 2-4-16: ميانگين ماهانه تعداد روزهاي يخبندان منجيل

1

نمودار 2-4-17: روند تغييرات سالانه تعداد روزهاي يخبندان منجيل

1

نمودار 2-4-18 : ميانگين ماهانه تعداد ساعات آفتابي منجيل

1

نمودار 2-4-19: روند تغييرات سالانه تعداد ساعات آفتابي منجيل

1

نمودار 2-4-20 : ميانگين ماهانه فشار هواي ايستگاه منجيل

1

نمودار 2-4-21 : روند تغييرات سالانه فشار هواي ايستگاه منجيل

1

نمودار 2-4-22 : ميانگين ماهانه سرعت باد منجيل

1

نمودار 2-4-23 : روند تغييرات سالانه سرعت باد منجيل

1

نمودار 2-4-24 : ميانگين فصلي باد آرام منجيل

[ صفحه نخست ][ عناوين ماهنامه ]

اداره هواشناسي استان گيلان
All Rights Reserved 2007 © by Gilan Meteorology Office