بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۹۸

چکیده: طی خرداد ۱۳۹۸ میانگین ماهانۀ دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در تمام ایستگاه‌های استان افزایش را نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل ویژه، کمتر از میانگین بلندمدت بوده است؛ میانگین این کاهش برابر با ۸۷ درصد است. خرداد سال ۹۸، یکی از […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۹۸

چکیده: طی اردیبهشت ۱۳۹۸، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، میانگین دمای ماهانه ‌در ایستگاه‌های هواشناسی استان به جزء جیرنده، مابقی بین ۰٫۴ تا ۱٫۱ بالاتر از میانگین بلند مدت بوده است. توزیع مقادیر بارش طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان در نقاط جلگه شرقی (کیاشهر، رودسر و لاهیجان) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، خیلی بیشتر از نرمال بوده […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۹۸

چکیده: طی فروردین ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در ایستگاه‌های غربی، جنوبی و کوهستانی کاهش را نشان می‌دهد و در برخی نقاط مانند بندرانزلی و رودسر افزایش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان بیشتر از میانگین بلندمدت بوده‌ است. میانگین افزایش برابر […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۷

چکیده: طی اسفند ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در ایستگاه‌های جلگه‌ای افزایش را نشان می‌دهد و در برخی نقاط مثل بندرانزلی این افزایش قابل توجه بوده است. بارش نیز در مقایسه باشرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به جز منطقۀ کیاشهر بیشتر از میاگین بلند مدت بوده است. در […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۷

چکیده: طی بهمن ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش را نشان می‌دهد. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی بیشتر از نرمال و تنها در ایستگاه‌های جیرنده و لاهیجان کمتر از نرمال را نشان می‌دهد. در بهمن ماه ۱۳۹۷ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که هفت […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۷

چکیده: طی دی ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در جلگه مرکزی افزایش و در جلگه غربی و ارتفاعات کاهش را نشان می‌دهد بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی جلگه مرکزی و جلگه غربی کمتر از نرمال و در ارتفاعات و جلگه شرقی بیشتر از نرمال بوده است. […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۷

چکیده: طی آذر ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش نشان می‌دهد. بیشترین افزایش میانگین دما در ایستگاه جیرنده با رقمی برابر با ۳ درجه سلسیوس بوده است. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، رفتاری دوگانه نشان می‌دهد. همانند سال زراعی گذشته، همچنان کاهش مشخصی در میزان بارش جلگه و ساحل […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۷

چکیده: طی آبان ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، کاهش نشان می‌دهد. بیشترین کاهش در ایستگاه جیرنده با رقمی برابر با ۱٫۲ – درجه سلسیوس بوده است. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، رفتاری دوگانه نشان می‌دهد. همانند سال زراعی گذشته، همچنان کاهش مشخصی در میزان بارش جلگه و ساحل مرکزی […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۷

چکیده: طی مهر ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش جزئی را نمایش می‌دهد. تنها در ایستگاه جیرنده شاهد کاهش جزئی دما نسبت به بلندمدت بوده‌ایم. بارش درمقایسه باشرایط بلندمدت، در ایستگاههای هواشناسی، به جز ایستگاه‌های ساحلی کیاشهر، کشاورزی، جیرنده و منجیل، بیشتر از نرمال بوده و میانگین کاهش بارندگی در […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۷

چکیده: طی شهریور ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، به غیر از ایستگاه کیاشهر، افزایش جزئی داشته است. بارش در مقایسه باشرایط بلندمدت،در همه ایستگاه‌های هواشناسی، کمتر از نرمال بوده است. میزان کاهش به شکل مشخصی در تمام ایستگاه‌ها بالا بوده، کمترین رقم آن مربوط به ایستگاه ماسوله ۱۷ درصد و […]

بیشتر
1 2 3