شنبه، ۱۴ تیر ، ۱۳۹۹   

پیش بینی وضعيت جوی شهر رشت (صفحه پیش بينی شهرها):

 

روز پیش بینی بیشینه دما کمینه دما احتمال بارش بیشینه رطوبت کمینه رطوبت سرعت باد سمت باد
 
 
 
 
 
 

گراف دمایی شهر رشت (کمينه دما ساعت 7:30 و بيشينه دما ساعت 19:30 هر روز اندازه‌گيری می‌شود):

مرورگر شما از نمایش نمودار ناتوان است